เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

Last updated: 22 เม.ย 2566  |  1484 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ข้อตกลง และเงื่อนไขการขาย

1.  เงื่อนไขที่กำหนด

1.1  บริษัท นูเทรียนท์ ฟอร์ แพลนท์(ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายสินค้าเกษตรภายใต้ชื่อทางการค้า Finedays  ไฟน์เดย์

จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย หมายเลขทะเบียน และหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่ 0105557152333 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 389 วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1.2  เงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้ในสัญญาขายสินค้า โดย บริษัท นูเทรียนท์ ฟอร์ แพลนท์(ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ) มีต่อผู้ซื้อที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อการดำเนินการใดๆ ที่มิได้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้

1.3  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ ตลอดจนการรับประกันการบริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.4  ข้อบกพร่องอันเกิดจากการละเว้น ขาดหายหรือตัวอักษรพิมพ์ผิด ที่ปรากฏในเอกสารการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งราคา ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบวางบิล เอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ จะได้รับการแก้ไข โดยไม่ถือเป็นความผิดที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

1.5  วันทำการ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดของธนาคาร วันหยุดราชการของประเทศไทย หรือวันหยุดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเรียนให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

2.  การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์

2.1  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยโดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าจะไม่กระทบต่อคุณภาพและการใช้งานของสินค้า และในการส่งสินค้า แม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อได้สั่งมา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะส่งสินค้าที่มีรายละเอียด และคุณสมบัติเทียบเท่ากับสินค้าที่ผู้ซื้อสั่ง โดยไม่ต้องแจ้งผู้ซื้อล่วงหน้า และเพื่อให้เหมาะสม กับลักษณะการบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ และผู้จำหน่าย บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าในปริมาณที่แตกต่างจากที่ได้สั่งซื้อ ทั้งนี้ โดยเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม  ถ้าหากสินค้าไม่สามารถจัดหาได้เป็นการชั่วคราว บริษัทฯจะทดแทนสินค้าอื่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกัน หรือจะเร่งจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุดทันทีที่สินค้ามาถึง

2.2  บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดประเภทสินค้าที่จำหน่าย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

( i)  ผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ สินค้าประเภทส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

( ii)  ผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ สินค้าประเภทชีวภัณฑ์ กำจัดแมลง หนอน หรือควบคุมโรคพืช

( iii) ผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ สินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตร ชนิดอื่นๆ

2.3  สินค้าทั้ง 3 ประเภทที่ไม่สามารถรับคืนได้   กรณีการยินยอมรับคืนสินค้าให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯที่สามารถรับคืนได้ หรือ เป็นสินค้าที่ปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ชำรุดเสียหาย ในขณะที่ส่งสินค้า หรือบริษัทที่ได้จัดส่งสินค้าไปให้ผิดชนิด หรือกรณีเป็นความเสียหาย/ผิดพลาดของทางบริษัทฯอย่างชัดเจนของบริษัท

2.4  บริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า เมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะส่งสินค้า

3. ราคา และการชำระเงิน

3.1  บริษัทฯ มีนโยบายดังนี้ กล่าวคือ บริษัทฯ จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ซื้อหากอยู่ใน สภาวการณ์ที่สามารถกระทำได้ และราคาที่ ระบุในเอกสารการขายของบริษัทฯ นับว่า เป็นราคาขายที่บริษัทฯ ได้ปรับให้เหมาะสม เท่าที่บริษัทฯ พึงกระทำได้ อนึ่ง จากสภาวการณ์ของตลาดซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้น บริษัทฯ จึงสงวนสิทธิ์ในอันที่จะปรับราคาสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ซื้อล่วงหน้ายกเว้นกรณีที่ได้มีการกำหนดราคาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น นอกจากนี้ ราคาของสินค้าเป็นราคาที่กำหนดใช้ ณ วันส่งสินค้า และหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาจริง

3.2  ราคาที่บริษัทฯ เสนอเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

3.3  ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้า ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ ถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นยังมิได้ตกเป็นของผู้ซื้อก็ตาม  ทั้งนี้เนื่องจากกำหนดเวลาชำระเงินถือเป็นสาระ สำคัญของสัญญา

3.4  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะอนุญาต ปฏิเสธเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกำหนดเวลาการให้สินเชื่อชำระเงิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตาม กำหนดเวลาชำระเงินที่บริษัทฯ และผู้ซื้อได้ ตกลงกันไว้

3.5  ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยปริยาย

4.  การจัดส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์

4.1 สำหรับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ ไฟน์เดย์ กับบริษัท นูเทรียนท์ ฟอร์ แพลนท์(ประเทศไทย) จำกัด

4.1.1  หากมิได้ประสบปัญหาการจราจรติดขัดหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งมิได้ขัดต่อข้อตกลง และ เงื่อนไขในสัญญานี้ บริษัทฯ จะจัดส่ง สินค้าดังนี้

4.1.1.1  บริษัทฯ จะส่งสินค้าไปให้แก่ผู้ซื้อภายในวันถัดไป หลังจากที่บริษัทฯได้รับแจ้งและส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินแล้ว จากผู้ซื้อแล้ว บริษัทฯและผู้ซื้อมีสิทธิที่จะกำหนดวันส่งสินค้าให้แตกต่างไปจากนี้ได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย

4.1.1.2  กรณีสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่มีอยู่ในคลังสินค้าไม่ว่าจะเกิดจากผู้ผลิต หรือ สาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการส่งสินค้านั้นๆ ให้กับผู้ซื้อทราบโดยประมาณ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการจัดส่งล่าช้าใดๆ อันเกิดจากเหตุ ข้างต้น ได้ ทั้งนี้กำหนดการส่งสินค้าจะไม่นำมาเป็นสาระสำคัญในข้อตกลง

4.1.1.3  หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุอันเนื่องมาจาก ความผิดพลาดของผู้ซื้อ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4.2  บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะทำการคิดค่าบริการค่าขนส่งแยกต่างหากสำหรับการส่งมอบที่ผู้ซื้อร้องขอให้จัดส่งในกรณีพิเศษ และบริษัทฯตกลงที่จะทำการส่งมอบตามเวลาที่ตกลงกัน

4.3  การรับคำสั่งซื้อ  ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยทางโทรศัพท์ อีเมล์ เว็ปไซต์ และช่องทางออนไลน์อื่นๆของบริษัทฯ

5. ความเสี่ยงและทรัพย์สิน

5.1 ความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือต่อการสูญหายที่จะเกิดแก่สินค้าจะเป็นของผู้ซื้อ เมื่อสินค้าได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

5.2  แม้ว่าสินค้าจะได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการที่ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อสินค้าตลอดจนเงื่อนไขทั้งหมดนี้ อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่ถือว่าเป็นของผู้ซื้อจนกว่าบริษัทฯ จะได้ รับชำระค่าสินค้าครบตามจำนวนและตาม กำหนดเวลาชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยจากผู้ซื้อ ตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ

5.3  บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเรียกเก็บสินค้าคืนเมื่อใดก็ได้ ตราบใดที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังมิได้ตก เป็นของผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องอนุญาตให้ บริษัทฯ พนักงานเจ้าหน้าที่และตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปยังบริเวณที่เก็บสินค้าเพื่อตรวจ หรือเข้าไป เพื่อนำสินค้ากลับคืน หากกรรมสิทธิ์ยังมิได้เป็นของผู้ซื้อ

5.4  ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะใช้สินค้าในธุรกิจจนกว่าจะได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้า

6. การรับประกัน การคืนสินค้าและความรับผิดชอบ

6.1 บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้หากพบว่ามีสินค้าเสียหายขณะขนส่ง และหากจัดส่งสินค้าหรือแจ้งค่าสินค้าผิดซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเป็นผู้ไปรับเป็นผู้รับผิดชอบ และกรณีส่งสินค้าผิดบริษัทฯจะทำการส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าจากบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พึงพอใจใน ตัวสินค้า ผู้ซื้อไม่สามารถคืนสินค้านั้นๆ กับ บริษัทฯได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้พิจารณา และผู้ตัดสินใจ ขั้นสุดท้ายในการรับผิดชอบในการเปลี่ยนหรือส่งสินค้า

6.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ หากมีการฟ้องร้องทางกฎหมาย หรือบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อสัญญา ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการที่บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้ได้ เพราะมีสาเหตุอัน เนื่องมา จากภาระหน้าที่ของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้า หากความล่าช้า หรือความล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผล อันสมควร ข้อความต่อไปนี้ถือ เป็นสาเหตุที่ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผลอันสมควรทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับเงื่อนไข และข้อตกลงทั่วไปที่กล่าวมาทั้งหมด

( i) เหตุสุดวิสัย สภาพการจราจรติดขัด สภาพ อากาศที่ไม่ดี การระเบิด น้ำท่วม พายุรุนแรง ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุ

( ii) สงคราม การก่อวินาศกรรม การจลาจล การก่อการกบฏ การก่อความไม่สงบใน บ้านเมือง การเรียกทรัพย์สินโดยรัฐ

( iii) พระราชบัญญัติ ข้อห้าม ข้อบังคับ เทศบัญญัติ คำสั่งห้าม หรือมาตรการของรัฐ รัฐสภา หรือเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

( iv) ข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้า หรือส่งออก การห้ามส่งสินค้าไปประเทศอื่น

( v) การหยุดงานประท้วง การพักงาน หรือ เหตุการณ์ในภาคอุตสาหกรรม หรือความ ขัดแย้งทางการค้า (ไม่ว่าจะเกี่ยวกับลูกจ้างของบริษัทฯ หรือลูกจ้างของบุคคลที่สาม)

( vi) อุปสรรคในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ คนงาน พลังงาน ส่วนประกอบหรือเครื่องจักร

( vii) ภาวะขาดพลังงานไฟฟ้า หรือพาหนะ เสียหาย หรือเครื่องจักร หรือระบบ คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน

( viii) การออกข้อกำหนดเรื่องการหยุด ชะลอ และการจอดยานพาหนะ หรือข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ โดยสมเหตุผล

7. เรื่องทั่วไป

7.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 

How to claim

We don’t have a policy on refund, and exchange of our merchandise.

 Thailand language as the language in the implementation process.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้